##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Phan Thị Hằng Nga, Phan Thị Kim Phượng, và Nguyễn Thị Minh Xuân. “Tổng hợp Và đánh Giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất 2-Aminothiazole”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 97-101, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7661.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##