##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Linh Giang, Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Bá Kiên. “Nghiên cứu nấu chảy Và đúc phôi hợp Kim Al-Cu (2xxx) sử dụng khuôn đúc Graphit”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 39-42, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7663.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##