##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường, và Ninh Khánh Duy. “Mô hình Fast R-CNN cải tiến Cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 94-98, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7666.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##