Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín Tải xuống Tải xuống PDF