##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Thế Hải, và Lê Thị Hiền. “Đánh Giá của Sinh Viên đối với các yếu tố Liên Quan đến chất lượng thực tập Sư phạm”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 28-32, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7681.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.