##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Bùi Đức Hùng, Lê Anh Tuấn, và Đỗ Như Ý. “Nghiên cứu ảnh hưởng một số cấu hình Nam châm vĩnh cửu đến đặc tính tốc độ khởi động Và dạng sóng dòng điện ở Chế độ xác lập động Cơ đồng bộ Nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp 15kW, 3.000 vòng/Phút”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 8-12, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7683.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##