##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Ngô Phi Mạnh, và Kohei Ito. “Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng cháy hỗn hợp Khí Rò Qua màng điện Ly Trong Pin Nhiên liệu”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 104-10, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7688.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##