Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổng hợp vật liệu nano từ tính cấu trúc lõi-vỏ Fe3O4@Au bằng phương pháp hai giai đoạn Tải xuống Tải xuống PDF