##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Văn Thạnh, Lê Văn Dương, Lưu Đức Bình, Trần Minh Sang, Đỗ Lê Hưng Toàn, Tào Quang Bảng, và Trương Lê Duy Bảo. “Ảnh hưởng của các hệ số chuyển đổi đến biến dạng của Vi chất lỏng Trong hệ Kênh Micro”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 1-4, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7700.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##