##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Đỗ Lê Bình, và Nguyễn Thiện Nhân. “Thiết Kế phần mềm tính toán nội lực Khung phẳng Theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng ngôn ngữ lập trình Matlab Và ứng dụng Matlab GUI”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 54-58, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7709.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##