##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Quang Dần, Phạm Công Anh, Nguyễn Thị Thanh Trinh, Võ Châu Tuấn. “Đặc điểm hình thái Và nảy mầm của hạt Sa sâm Nam (Launaea Sarmentosa)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 87-92, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7752.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##