##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Quang Tùng. “Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực Giao Có định hướng bất kỳ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 18-22, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7757.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##