Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực giao có định hướng bất kỳ Tải xuống Tải xuống PDF