##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Lê Công Tín, và Lê Minh Đức. “Ứng dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn Trong phân tích độ bền nhíp Lá Xe tải Nhẹ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 64-70, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7784.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##