Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn trong phân tích độ bền nhíp lá xe tải nhẹ Tải xuống Tải xuống PDF