##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Minh Nhân, Trần Đại Gia Khánh, và Hồ Phước Tiến. “Xác Minh chữ Ký dựa Trên kỹ thuật học sâu”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 71-75, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7820.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##