##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Thái Bá Hòa, Tôn Nữ Huyền Trang, Phạm Anh Đức, và Lê Hoài Nam. “Phân tích thực nghiệm Quá trình tự cân bằng LQR của hệ thống Con lắc ngược hệ trượt điều khiển bởi Vi xử Lý C2000”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 25-28, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7827.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##