##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Bùi Thị Thơ, Trần Quang Dần, và Võ Châu Tuấn. “Nghiên cứu Khả năng kháng khuẩn của Cao chiết Lá cây Thuốc Thượng (Phaeanthus Vietnamensis Ban)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 99-103, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7870.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##