##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Đặng Thị Từ Mỹ, Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, Bùi Thị Minh Tú, và Trần Thị Hương. “Thiết Kế Anten mảng phẳng Cho các ứng dụng ở dải sóng Milimet”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 47-53, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7879.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##