[1]
Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu 2013. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 10, 71 (tháng 10 2013), 73–78.