[1]
Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường và Ninh Khánh Duy 2022. Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 7 (tháng 7 2022), 94–98.