[1]
Trần Thanh Sơn và Kiều Thị Thanh Hoa 2022. Ứng dụng thuật toán di truyền nhị phân để tìm vị trí đặt tối ưu thiết bị đo đại lượng pha trên lưới truyền tải Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 8 (tháng 8 2022), 99–104.