[1]
Nguyễn Đặng Đại Nam, Trần Văn Rin, Nguyễn Đình Quân, Phan Hoàng Nam và Nguyễn Văn Mỹ 2022. Nghiên cứu dự đoán dạng phá hoại của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu động đất dựa trên mạng nơron nhân tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 7 (tháng 7 2022), 13–18.