(1)
Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu. Nghiên cứu các giải pháp nâng Cao hiệu Quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng. UD-JST 2013, 10, 73-78.