(1)
Trịnh Trung Hải; Nguyễn Hà Huy Cường; Ninh Khánh Duy. Mô hình Fast R-CNN cải tiến Cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín. UD-JST 2022, 20, 94-98.