(1)
Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Long; Nguyễn Tuấn Anh. Mô phỏng Dao động của hệ thống Treo chủ động Có xét đến sự ảnh hưởng của Cơ cấu chấp hành thủy lực. UD-JST 2022, 20, 23-26.