(1)
Phạm Lê Minh Hoàng; Lê Thị Kim Oanh. Nghiên cứu Mô phỏng dáng người Trên không Gian Ba chiều từ hình ảnh Hai chiều sử dụng phương pháp học sâu. UD-JST 2022, 20, 33-38.