(1)
Nguyễn Đặng Đại Nam; Trần Văn Rin; Nguyễn Đình Quân; Phan Hoàng Nam; Nguyễn Văn Mỹ. Nghiên cứu dự đoán dạng Phá hoại của cột Bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu động đất dựa Trên mạng nơron nhân tạo. UD-JST 2022, 20, 13-18.