Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu. (2013). Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng . Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 10(71), 73–78. Truy vấn từ https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/2028