Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường, & Ninh Khánh Duy. (2022). Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(7), 94–98. Truy vấn từ https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7666