DINH THANH VIET*, TRUONG MINH TU. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 10, n. 71, p. 73–78, 2013. Disponível em: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/2028. Acesso em: 25 tháng 9. 2022.