TRỊNH TRUNG HẢI; NGUYỄN HÀ HUY CƯỜNG; NINH KHÁNH DUY. Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 7, p. 94–98, 2022. Disponível em: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7666. Acesso em: 29 tháng 11. 2022.