TRẦN THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN MẠNH LONG; NGUYỄN TUẤN ANH. Mô phỏng dao động của hệ thống treo chủ động có xét đến sự ảnh hưởng của cơ cấu chấp hành thủy lực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 5, p. 23–26, 2022. Disponível em: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7742. Acesso em: 15 tháng 8. 2022.