PHẠM LÊ MINH HOÀNG; LÊ THỊ KIM OANH. Nghiên cứu mô phỏng dáng người trên không gian ba chiều từ hình ảnh hai chiều sử dụng phương pháp học sâu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 5, p. 33–38, 2022. Disponível em: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7841. Acesso em: 15 tháng 8. 2022.