Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu. 2013. “Nghiên cứu các giải pháp nâng Cao hiệu Quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 10 (71):73-78. https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/2028.