Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu (2013) “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 10(71), tr 73–78. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/2028 (Truy cập: 25Tháng Chín2022).