Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường và Ninh Khánh Duy (2022) “Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(7), tr 94–98. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7666 (Truy cập: 29Tháng Mười-Một2022).