[1]
Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu, “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng ”, UD-JST, vol 10, số p.h 71, tr 73–78, tháng 10 2013.