[1]
Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường, và Ninh Khánh Duy, “Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín”, UD-JST, vol 20, số p.h 7, tr 94–98, tháng 7 2022.