[1]
Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Long và Nguyễn Tuấn Anh, “Mô phỏng dao động của hệ thống treo chủ động có xét đến sự ảnh hưởng của cơ cấu chấp hành thủy lực”, UD-JST, vol 20, số p.h 5, tr 23–26, tháng 5 2022.