[1]
Trần Thanh Sơn và Kiều Thị Thanh Hoa, “Ứng dụng thuật toán di truyền nhị phân để tìm vị trí đặt tối ưu thiết bị đo đại lượng pha trên lưới truyền tải Việt Nam”, UD-JST, vol 20, số p.h 8, tr 99–104, tháng 8 2022.