Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu. “Nghiên cứu các giải pháp nâng Cao hiệu Quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 10, số p.h 71, Tháng Mười 2013, tr 73-78, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/2028.