Lê Ngọc Hành, Trương Văn Cảnh, và Trần Thị Ân. “Đánh Giá chỉ số phát triển Cơ sở Hạ tầng của thành phố Đà Nẵng dựa Trên bộ chỉ số thịnh vượng đô thị của Liên hiệp quốc”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 20-27, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7680.