Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu. “Nghiên cứu các giải pháp nâng Cao hiệu Quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 10, no. 71 (Tháng Mười 31, 2013): 73–78. Truy cập Tháng Chín 25, 2022. https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/2028.