Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường, và Ninh Khánh Duy. “Mô hình Fast R-CNN cải tiến Cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 7 (Tháng Bảy 31, 2022): 94–98. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7666.