Phạm Lê Minh Hoàng, và Lê Thị Kim Oanh. “Nghiên cứu Mô phỏng dáng người Trên không Gian Ba chiều từ hình ảnh Hai chiều sử dụng phương pháp học sâu”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 5 (Tháng Năm 31, 2022): 33–38. Truy cập Tháng Tám 15, 2022. https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7841.