Trần Thanh Sơn, và Kiều Thị Thanh Hoa. “Ứng dụng thuật toán Di truyền nhị phân để tìm vị Trí đặt tối ưu thiết bị đo đại lượng Pha Trên lưới truyền tải Việt Nam”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 99–104. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7865.