1.
Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường, Ninh Khánh Duy. Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 29 Tháng Mười-Một 2022];20(7):94-8. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7666