1.
Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Long, Nguyễn Tuấn Anh. Mô phỏng dao động của hệ thống treo chủ động có xét đến sự ảnh hưởng của cơ cấu chấp hành thủy lực. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Năm 2022 [cited 15 Tháng Tám 2022];20(5):23-6. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7742